Thêm Tỉnh/Thành – Quận/Huyện – Phường/Xã vào trong Contact Form 7

🗣 Bài viết đăng bởi Pinker vào lúc 27-03-2024 và cập nhật lúc 27-03-2024 👁 223 lượt xem
Chia sẻ ➯
thêm tỉnh thành quận huyện phường xã vào trong Contact Form 7

Trong cấu hình mặc định của Contact Form 7 chỉ có các trường dữ liệu cơ bản. Nhằm mục đích khai thác chính xác thông tin khách hàng khi gửi dữ liệu từ CF7, chúng ta có thể tích hợp thêm lựa chọn Tỉnh/Thành – Quận/Huyện – Phường/Xã cho chuyên nghiệp. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các bạn làm điều này với các dòng code cơ bản.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo cách thêm lựa chọn thời gian đẹp mắt vào trong CF7

Bài viết khác

Hướng dẫn thêm Tỉnh thành Contact Form 7

Các bạn cùng xem video để hiểu rõ hơn và chi tiết hơn

1. Tạo form mẫu trong Contact Form 7

[text ho_ten id:ho_ten class:ho_ten placeholder "Họ & tên"]
[text phone id:phone class:phone placeholder "Số điện thoại"]

[select tinh_thanh id:tinh_thanh class:tinh_thanh]
[select quan_huyen id:quan_huyen class:quan_huyen]
[select phuong_xa id:phuong_xa class:phuong_xa]

[submit id:send class:send "Gửi thông tin"]

2. Sử dụng file_get_contents() để lấy dữ liệu Tỉnh/Thành – Quận/Huyện – Phường/Xã từ API Viettel Post.

Tránh lấy trực tiếp bằng Ajax vì có thể sẽ bị lỗi Cors.

add_action('wp_ajax_nopriv_province', 'province');
add_action('wp_ajax_province', 'province');

function province(){
  $tinh_thanh = file_get_contents('https://partner.viettelpost.vn/v2/categories/listProvince');
  $tinh_thanh = json_decode($tinh_thanh);
  wp_send_json_success($tinh_thanh);
}

add_action('wp_ajax_nopriv_district', 'district');
add_action('wp_ajax_district', 'district');

function district(){
  $id = $_GET['id'];
  $quan_huyen = file_get_contents('https://partner.viettelpost.vn/v2/categories/listDistrict?provinceId='.$id);
  $quan_huyen = json_decode($quan_huyen);
  wp_send_json_success($quan_huyen);
}

add_action('wp_ajax_nopriv_ward', 'ward');
add_action('wp_ajax_ward', 'ward');

function ward(){
  $id = $_GET['id'];
  $phuong_xa = file_get_contents('https://partner.viettelpost.vn/v2/categories/listWards?districtId='.$id);
  $phuong_xa = json_decode($phuong_xa);
  wp_send_json_success($phuong_xa);
}

3. Viết các sự kiện và dùng Ajax để lấy dữ liệu từ các API

Sử dụng sự kiện onchange trong jQuery để lắng nghe thay đổi và lấy ra dữ liệu đúng. Gắn code Javascript vào action wp_footer().

add_action('wp_footer', function(){
  ?>
    <script>
      jQuery(document).ready(function($){
        $.ajax({
          url: '<?php echo admin_url('admin-ajax.php') ?>',
          data: {
            action: 'province'
          },
          success(res) {
            var province = res.data.data

            var html = '<option value="">Chọn tỉnh thành</option>';

            $.each(province, function(i, v) {
              html += `<option value="${v.PROVINCE_NAME}" data-id="${v.PROVINCE_ID}">${v.PROVINCE_NAME}</option>`;
            });

            $('#tinh_thanh').html(html)
          }
        });

        $(document).on('change', '#tinh_thanh', function(){
          var id = $(this).find(':selected').attr('data-id')
          
          $.ajax({
            url: '<?php echo admin_url('admin-ajax.php') ?>',
            data: {
              action: 'district',
              id: id
            },
            success(res) {
              console.log(res)
              var district = res.data.data

              var html = '<option value="">Chọn quận huyện</option>';

              $.each(district, function(i, v) {
                html += `<option value="${v.DISTRICT_NAME}" data-id="${v.DISTRICT_ID}">${v.DISTRICT_NAME}</option>`;
              });

              $('#quan_huyen').html(html)
            }
          });
        })

        $(document).on('change', '#quan_huyen', function(){
          var id = $(this).find(':selected').attr('data-id')
          
          $.ajax({
            url: '<?php echo admin_url('admin-ajax.php') ?>',
            data: {
              action: 'ward',
              id: id
            },
            success(res) {
              console.log(res)
              var ward = res.data.data

              var html = '<option value="">Chọn phường xã</option>';

              $.each(ward, function(i, v) {
                html += `<option value="${v.WARDS_NAME}" data-id="${v.WARDS_ID}">${v.WARDS_NAME}</option>`;
              });

              $('#phuong_xa').html(html)
            }
          });
        })
      });
    </script>
  <?php
});

Các bạn cùng xem thành quả đạt được

kết quả thêm tỉnh thành quận huyện phường xã
kết quả thêm tỉnh thành quận huyện phường xã
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết khác

Tổng hợp Download Plugin - Theme cho WordPress : Xem ngay
Nhóm Zalo : Tham gia ngay
TAGS: CONTACT FORM 7 THÊM TỈNH THÀNH QUẬN HUYỆN PHƯỜNG XÃ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

tám cộng 1 = mấy (trả lời bằng chữ) ?

Hotline Zalo Giới thiệu
0986.209.305
Zalo
Giới thiệu